- Kyosho TF6SP - Francois Beauchesne - French Nationla - Loos - 23-24.03.2013 -PDF File

Source:

F. Beauchesne