- Kyosho TF6SP - Francois Beauchesne - GP3F - Longwy - 15-16.12.2012 -PDF File

Source:

F. Beauchesne